Polityka Jakości i Środowiska

Głównym celem działalności firmy EKOLA jest odbiór od klienta i transport odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości ulic, placów i chodników, przystanków komunikacji miejskiej, pielęgnacja i zakładanie terenów zielonych. Realizacja zadań związanych z naszą działalnością obywa się terminowo, zgodnie z wymaganiami klienta i aktualnymi przepisami prawa, ze szczególną troską o środowisko naturalne i przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Misją firmy EKOLA jest dostarczanie usług związanych z gospodarką odpadami na poziomie gwarantującym satysfakcję naszym klientom. Ciągłe doskonalenie i wychodzenie na przeciw wymaganiom rynku oraz propagowanie polityki proekologicznej w społeczeństwie jest wyznacznikiem kierunku rozwoju firmy na najbliższą przyszłość. Naszym najważniejszym priorytetem jest satysfakcja naszych klientów z świadczonych przez nas usług i jest ona podstawą trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy. Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i środowiska.
  • Stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby rynku i naszych klientów.
  • Redukcję kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstwa w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy.
  • Unowocześnianie technologii świadczonych usług i stosowanie sprzętu technicznego.
  • Regularny przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich doskonalenie.
  • Okresowe oceny skuteczności i efektywności przyjętej polityki i założonych celów oraz całego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Zarząd firmy EKOLA zobowiązuje się również do ciągłej poprawy efektywności przedsiębiorstwa oraz działań na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.
Zarząd firmy zapewnia, że Polityka Jakości i Środowiskowa jest zrozumiała i wdrożona na wszystkich szczeblach organizacji, a środki do jej realizacji zapewnione.